Technologia
bez ryzyka

Wybierz drukarki fiskalne
NOVITUS z wieczystą gwarancją

Wieczysta gwarancja

UWAGA!
Drukarki zakupione i zafiskalizowane
po dniu 30 grudnia 2022
nie kwalifikują się do tej promocji.

Urządzenia Novitus

Regulamin promocji
„Wieczysta gwarancja”

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin promocji "Wieczysta gwarancja" (dalej: "Regulamin") określa zasady udziału i warunki promocji.
2. Promocja skierowana jest do Klientów tj. przedsiębiorców, którzy kupią w standardowym kanale sprzedaży dealerskiej drukarkę fiskalną online dla własnego użytku w ramach własnej działalności gospodarczej. Zakup musi być dokonany i serwisowany przez Partnera posiadającego aktualną umowę handlowo-serwisową.
3. Promocją "Wieczysta Gwarancja" są objęte drukarki fiskalne online marki Novitus, zakupione i zainstalowane przez wybranych Autoryzowanych Przedstawicieli firmy COMP S.A., którzy posiadają aktualne uprawnienia oraz bezpośrednio obsługują niniejszą promocję, sprzedając i instalując drukarki fiskalne online. Promocja nie dotyczy przedsiębiorców, którzy nabywają drukarki fiskalne online na podstawie oddzielnych umów z niestandardowymi warunkami zakupu lub gwarancji.
4. COMP S.A. jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
5. Promocja "Wieczysta gwarancja" (Promocja) uprawnia Uczestnika do wydłużenia gwarancji na zakupioną drukarkę fiskalną online, przyznawaną każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji, o których mowa w §3 i §4 niniejszego Regulaminu.
6. Czas trwania Promocji to okres od 01.09.2022 do 30.12.2022 z możliwością jego przedłużenia.

§ 2
Definicje


1. Organizator Promocji - Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie - XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 522-00-01-694 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 14 026 370 złotych (dalej: "COMP").
2. Uczestnik - przedsiębiorca, który w ramach własnej działalności gospodarczej wykonuje sprzedaż lub świadczy usługi ewidencjonowane przy użyciu drukarek fiskalnych online marki NOVITUS.
3. Autoryzowany Przedstawiciel firmy COMP (Partner) - przedsiębiorca, który ma zawartą umowę handlowo-serwisową z COMP i jest uprawniony do sprzedaży urządzeń fiskalnych i/lub serwisowania tych urządzeń oraz posiada odrębną certyfikację dealerską "Certyfikat dealera", który dostępny jest na stronie https://extranet.novitus.pl w zakładce Konto.
4. Rejestracja w Promocji (Rejestracja) - wprowadzenie przez Uczestnika w terminie od 1 października 2022 do 15 stycznia 2023 wszystkich niezbędnych danych wynikających z § 5 pkt. 1 oraz udzielenie zgód w formularzu rejestracyjnym udostępnionym na stronie: wieczysta.novitus.pl (Strona programu).

§ 3
Zasady uczestnictwa w Promocji


1. W Promocji może wziąć udział każdy przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:
a. w okresie od 01.09.2022 do 30.12.2022 zakupi i zafiskalizuje drukarkę fiskalną online u Partnera obsługującego Promocję,
b. prawidłowo i w terminie dokonał Rejestracji w Promocji na stronie wieczysta.novitus.pl.
2. Uczestnik dokonujący Rejestracji za pośrednictwem Strony programu akceptuje Regulamin.
3. Wypełnianie i przesyłanie formularza rejestracyjnego jest możliwe wyłącznie w okresie wskazanym w § 2.pkt.4. Po tym terminie formularz nie będzie dostępny.
4. Uczestnik ma obowiązek wykonywania regularnych obowiązkowych przeglądów potwierdzonych wpisami w książce serwisowej drukarki przez Autoryzowanego Przedstawiciela firmy COMP.

§ 4
Zasady Promocji


1. COMP w ramach Promocji zapewnia, iż wobec każdej drukarki fiskalnej online objętej Promocją, zakupionej w okresie trwania Promocji oraz prawidłowo zarejestrowanej na Stronie programu przez Uczestnika, wykonywane będą bezpłatne naprawy na warunkach określonych w kartach gwarancyjnych, z wyjątkiem odrębnych zasad określonych w niniejszym Regulaminie, przez cały okres użytkowania urządzenia, tj. do zapełnienia modułu fiskalnego lub rok po zaprzestaniu produkcji danego modelu drukarki lub fizycznej likwidacji urządzenia, w zależności co nastąpi wcześniej.
2. COMP zapewnia że naprawy realizowane będą przez COMP w punktach serwisowych COMP.
3. W okresie trwania promocji koszty dojazdu, programowania oraz wszelkie inne usługi świadczone przez Partnera za wyjątkiem napraw, będą płatne wg stosowanych przez niego stawek.
4. Uprawnienia wynikające z § 4 pkt 1 przysługują tylko i wyłącznie Uczestnikowi zarejestrowanemu w Promocji używającemu drukarki fiskalne online objęte promocją.

§ 5
Warunki nabycia praw wynikających z Promocji


1. Uczestnik, który uzyskał prawo do Promocji zgonie z §3 pkt1, aby zrealizować swoje uprawnienia ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny do Promocji. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania następujących informacji:
• nip przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
• nazwa przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
• adres przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
• imię i nazwisko osoby wypełniającej zgłoszenie i uprawnionej do reprezentowania zgłaszanego przedsiębiorstwa,
• nr telefonu,
• adres e-mail,
• nr seryjny zakupionej drukarki fiskalnej online,
• numer unikatowy zakupionej drukarki fiskalnej online,
• data zakupu drukarki fiskalnej online,
• data fiskalizacji drukarki fiskalnej online,
• załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia dokumentu: Raport Fiskalny Fiskalizacji (umożliwiający weryfikację poprawności danych: numer ewidencyjny, numer seryjny (fabryczny), NIP serwisu, data fiskalizacji).
2. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie danych jest niezbędne do uzyskania praw wynikających Promocji.
3. Za prawidłowość danych podanych w formularzu odpowiada Uczestnik zgodnie z oświadczeniami zawartymi w tym formularzu rejestracyjnym.
4. Po wysłaniu wypełnionego formularza Uczestnik otrzymuje certyfikat Promocji, który musi dołączyć do karty gwarancyjnej rejestrowanej drukarki fiskalnej online.
5. Dane określone w pkt 1 będące danymi osobowymi będą chronione przez COMP jako administratora danych i będą zbierane oraz przetwarzane jedynie w celu prawidłowego wykonywania napraw związanych z uczestnictwem w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do tych danych, prawo żądania ich sprostowania i usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, lecz w sytuacji usunięcia danych osobowych Uczestnik traci prawa wynikające z Promocji.

§ 6
Obowiązki Partnera


1. Partner zobowiązany jest przedstawiać swoim klientom warunki Promocji celem zachęcenia do zakupu urządzeń objętych Promocją i pomagać klientowi w prawidłowej rejestracji urządzeń.
2. Partner zobowiązany jest wykonywać wszystkie usługi wobec drukarek fiskalnych online, zgodnie z zawartą umową o współpracy handlowo-serwisowej. Nie ma obowiązku wykonywać napraw drukarek fiskalnych online objętych Promocją. W pozostałym okresie nie związanym kartami gwarancyjnymi, naprawy wykonuje COMP.
3. Usługi świadczone przez Partnera w zakresie realizacji Promocji wobec klienta, świadczone będą przez Partnera w okresie trwania Promocji, do momentu zakończenia rejestracji w Programie.
4. Za prawidłowe wykonanie usług marketingowo-reklamowych oraz obsługę promocji, Partnerowi (dealerowi) przysługuje wynagrodzenie, które rozliczane będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych (miesiąc kalendarzowy).
5. Wynagrodzenie rozliczane miesięczne, za usługi związane z obsługą promocji, stanowić będzie 5% wartości netto ceny dla klienta końcowego drukarki fiskalnej online, od każdego urządzenia zarejestrowanego w ramach Promocji.
6. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie faktury, która określi ilość zarejestrowanych urządzeń w danym okresie razy stawka i wystawiona będzie zgodnie z otrzymanym przez Partnera zestawieniem urządzeń. Faktura ma być wystawiona na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
7. Należności wynikające z faktury płatne będą w okresie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 7
Obowiązki COMP


COMP realizował będzie poniższe obowiązki związane z Promocją:
1. Wykonanie napraw urządzeń wobec Uczestników zgodnie z warunkami Promocji, po okresie rocznej gwarancji wynikającej z karty gwarancyjnej, w którym to okresie naprawy wykonuje Partner zgodnie z umową handlowo-serwisową.
2. Naprawy wykonywane będą tylko i wyłącznie w zakresie określonym w kartach gwarancyjnych dołączonych do każdego urządzenia.
3. Wystawienie certyfikatu Wieczystej Gwarancji na stronie programu dla każdego Uczestnika, celem pobrania go przez Uczestnika, w którym zawarte będą informacje dokumentujące prawa wynikające z Promocji.
4. Sporządzenia zestawień dla Partnera, po każdym okresie rozliczeniowym, dokumentujących wykonanie przez Partnera usług związanych z obsługa Promocji i stanowiącego podstawę do wystawienia faktury za wykonane usługi.

§ 8
Postanowienia końcowe


1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie wieczysta.novitus.pl.
2. COMP zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w zakresie czasu trwania promocji, zmiany zasad. Zmiany obowiązywać będą od czasu ich publikacji na stronie wieczysta.novitus.pl w formie Aneksu do Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.


COMP SA, Warszawa, 19.10.2022
Poprzednią wersję regulaminu, obowiązującą od 1.09.2022 znajdziesz tutaj. Aby ułatwić zrozumienie zasad promocji, w ramach wprowadzonych zmian doprecyzowano zapisy par. 1,2,4 oraz 6, w zakresie kwalifikowania urządzeń fiskalnych Novitus do „Wieczystej gwarancji”.